Privacy policy

1.Privacy beleid TEC42.COM B.V.
1.1 De bescherming van persoonsgegevens ziet TEC42 als zeer belangrijke voorwaarden voor het scheppen en behouden van een vertrouwelijke relatie met u.

1.2 TEC42 respecteert de privacy van alle klanten, prospecten en relaties en draagt zorg dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

1.3 Door uw persoonsgegevens te verstrekken gaat u er mee akkoord dat wij deze gegevens registreren, gebruiken of anderszins verwerken voor het beoogde gebruik als vermeld in deze privacy policy.

1.4 De door u verstrekte informatie wordt niet verhuurd, uitgeleend, verkocht, met derden gedeeld of anderszins verspreid.

2. Persoonsgegevens welke TEC42 verwerkt:
TEC42 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Welke gegevens wij precies registreren, hangt af van het beoogde gebruik, in het algemeen registreren wij de volgende persoonsgegevens van u:
Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

3. Gebruik van de diensten en producten van TEC42
Wanneer u zich heeft aangemeld voor een van onze producten en/of diensten vraagt TEC42 om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens. TEC42 slaat deze persoonsgegevens op eigen beveiligde servers van TEC42 of die van een beveiligde derde partij op. TEC42 zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, tenzij er toestemming door u is verleend.

4. Toestemming (Opt in – Afmelden)
4.1. Opt in: TEC42 maakt van uw persoonsgegevens geen gebruik voor een doel dat vooraf niet bekend is gemaakt, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn en/of dat wij vooraf toestemming hebben ontvangen van u.

4.2. Het verstrekken van uw persoonsgegevens is nimmer voorwaarde voor de aankoop van onze producten, tenzij de persoonsgegevens benodigd zijn voor een nadrukkelijk vermeld, rechtmatig gebruik.

4.3. TEC42 vraagt in het algemeen uitdrukkelijk toestemming voor het toezenden van marketingmateriaal (“opt-in”).
4.4. Afmelden van uw registratie: U kunt de door u aan TEC42 verleende toestemming voor registratie, gebruik, openbaarmaking, verwerking (in het algemeen) van uw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden te allen tijde kosteloos intrekken. Dit kunt u doen via e-mail BARD@TEC42.COM per post, via sms/whats-app. Bij vragen over aan- en afmelding van uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

4.5. Soortgelijke producten of diensten (soft-opt-in): Op grond van de wet- en regelgeving (B) is het toegestaan commerciële uitingen te verzenden per e-mail, ongeacht of de geadresseerde hier vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (opt-in), wanneer de persoonsgegevens door de geadresseerde zijn opgegeven in het kader van de verkoop van producten en diensten. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de identiteit van de afzender duidelijk is weergegeven en de geadresseerde te allen tijde de mogelijkheid wordt gegeven zich af te melden. Deze regel wordt ook wel de “soortgelijke producten en diensten-uitzondering” genoemd, dan wel “soft opt-in”. Als deze regel van toepassing is, kunnen wij er gebruik van maken teneinde u marketinginformatie toe te zenden waarvan wij denken dat deze u zal interesseren. In zo’n geval zullen wij ons ervan verzekeren dat voor u duidelijk is dat de uitzonderingsregeling van toepassing is en zullen wij u de mogelijkheid geven u af te melden. Uiteraard wordt u altijd de mogelijkheid gegeven u af te melden conform art. 4.4.

4.6 TEC42 houdt uw persoonsgegevens zo volledig en up-to-date als mogelijk, rekening houdende met de belangen van onze klanten, prospecten, relaties. Indien er wijzigingen plaats vinden in uw persoonsgegevens, dient u deze wijzigingen zelf aan ons door te geven.

5. Communicatie:
Wanneer u een e-mail of ander bericht naar TEC42 verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. TEC42 slaat deze persoonsgegevens op eigen beveiligde servers van TEC42 of die van een beveiligde derde partij op. TEC42 zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens, tenzij er toestemming door u is verleend.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

5.1 TEC42 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Ter afwikkeling van uw transacties;
– Ten behoeve van direct marketing;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Ter verbetering van onze dienstverlening;
– Ter ontwikkeling, verbetering, vermarkting en levering van producten en diensten die op uw wensen zijn afgestemd;
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Ter afhandeling van vragen of klachten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– TEC42 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5.2 Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het specifiek beoogd gebruik. Wij bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet- en regelgeving en overeenkomstig de intern opgestelde richtlijnen en procedures.

5.3 TEC42 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

5.4 Indien TEC42 persoonsgegevens wilt verzamelen met het oog op specifiek gebruik, welke niet in deze privacy policy is opgenomen en waarover wij u niet eerder hebben geïnformeerd, dan zullen wij ons best doen, u vooraf in kennis te stellen om toestemming van u te verkrijgen. Mocht dit niet mogelijk zijn op welke wijze dan ook, zullen wij dit achteraf doen.

6.0 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
TEC42 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Bard@TEC42.com
Wij controleren regelmatig of TEC42 aan het bovenstaande privacy beleid voldoet.
Bij vragen over de TEC42 Privacy Policy, kunt u contact opnemen met:

TEC42 Praagsingel 111, IJsselstein Bard@TEC42.com

TEC42 kan deze privacy policy aanpassen/veranderen. De wijzigingen maken wij bekend op onze website.

Mocht er onverhoopt, buiten de schuld van TEC42 en/of als gevolg van een overmacht situatie, een vorm van data lek ontstaan, kan TEC42 niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.