Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen 1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, leveringen en overige
rechtsverhoudingen tussen TEC42.com bv en eventuele alle aan haar gelieerde ondernemingen,
hierna ‘TEC42’, met de koper.
1.2. Met plaatsing van een bestelling gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.
Eventuele algemene (inkoop-)voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing.
1.3. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend, indien schriftelijk zijn
overeengekomen.

2. Aanbiedingen
2.1. Al onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en gelden uitsluitend voor de erin genoemde
hoeveelheden.
2.2. Deze aanbiedingen zijn eerst bindend na schriftelijke bevestiging door de directie.

3. Veranderingen
3.1. De koper kan een koopovereenkomst alleen wijzigen of annuleren na schriftelijke toestemming
van TEC42.

4. Prijzen & prijsverhogingen
4.1. Prijsverhogingen als gevolg van wijzigingen in de kostprijs (bijv. grondstoffen, hulpmaterialen,
onderdelen welke van derden betrokken of verhogingen van lonen, sociale lasten etc.,) kunnen
worden doorberekend aan de koper.

5. Verstrekte opdrachten en bestellingen
5.1. Vertegenwoordigers en agenten of andere leden van ons personeel bezitten geen
afsluitbevoegdheid. Door deze personen aangegane overeenkomsten of afspraken zijn alleen
bindend nadat deze schriftelijk door de bevoegde directie of personen met de benodigde
procuratie zijn bevestigd.

6. Maatwerk
6.1. TEC42 levert ook maatwerk-producten, door modificatie van bestaand product of volledig in
eigen beheer
6.2. TEC42 is gerechtigd om voor afgaand aan de aanvang van de productie van
maatwerkproducten een vooruitbetaling tot 100% te verlangen.

7. Levering en verzending
7.1. Bovenop de kosten van de bestelling worden leveringskosten gefactureerd.
7.2. De verkochte goederen reizen voor risico en rekening van de koper.
7.3. De koper verplicht zich de goederen in ontvangst te nemen en zorgt voor de lossing ervan op
de afgesproken plaats. Indien de koper de levering niet in ontvangst neemt worden deze goederen
gelost door TEC42 op risico van de koper.
7.4. Eventuele overige bijkomende kosten gemaakt t.b.v. de aflevering komen ten laste van de
koper. 7.5. TEC42 is vrij in de keuze van transport, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden zal
worden met de wensen van de koper.
7.6. Verwekte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd door de koper.

8. Levertijd
8.1. De door TEC42 aangegeven levertijd geven slechts een indicatie. TEC42 is hierbij afhankelijk van
haar leveranciers.
8.2. Een eventuele overschrijding van de opgegeven levertermijn geeft de koper nimmer het recht
de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen of de ontvangst van de levering te
weigeren.

9. Retourzendingen
9.1. Door de koper geaccepteerde goederen worden niet door ons teruggenomen, tenzij schriftelijk
anders wordt overeengekomen of tenzij door de koper is aangetoond dat sprake is van een gebrek.
9.2. Goederen reizen in geval van een retourzending voor rekening en risico van de koper en dienen
onbeschadigd en in bruikbare staat op het terrein van TEC42 te worden afgeleverd.
9.3. Als tussen koper en TEC42 retourname is overeengekomen zal TEC42 de koper hier retourname
kosten voor in rekening brengen, mits anders overeengekomen.

10. Maten en gewicht
10.1. Alle gehanteerde maten, gewichten en afbeeldingen zijn slechts een indicatie en zijn der halve
niet bindend.

11. Inbouwen & verwerking vlg. de voorschriften
11.1. Het inbouwen en de verwerking van de door TEC42 geleverde producten dient te geschieden
vlg. de opgegeven voorwaarden en voorschriften, deze zijn ook terug te vinden op www.tec42.com
bij onduidelijkheid dient TEC42 de koper dit schriftelijk te verstrekken. Als de koper de producten
inbouwt of verwerkt zonder deze voorschriften of niet conform deze voorschriften is dat geheel
voor risico koper.

12. Intellectueel eigendom
12.1. Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten die bestaan op producten van TEC42, zoals
octrooien, auteursrechten, modellen etc. blijven te allen tijde rusten bij TEC42. Niets mag zonder
schriftelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld.
12.2. Door ons in opdracht van de koper vervaardigde tekeningen, modellen, mallen of matrijzen
t.b.v. maatwerk blijven eigendom van TEC42.
12.3. De koper vrijwaart TEC42 voor alle aanspraken van derden in verband met inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten op door haar aangeleverde specificaties, tekeningen, modellen etc.,

13. Garantie
13.1. De koper heeft recht op herstel van goederen of – indien zulks niet mogelijk blijkt – op gratis
her levering van hetzelfde of een vergelijkbaar product, voor zover sprake is van fabricage- of
materiaalfout. Gebreken dienen door de koper aangetoond te worden.
13.2. Elk beroep van de koper op garantie vervalt na verloop van 1 jaar dan wel indien de geleverde
producten niet zijn gebruikt voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en/of niet onder normale
omstandigheden zijn gebruikt, dan wel indien de koper zelf of derden zonder voorafgaande
toestemming van TEC42 reparatiewerkzaamheden heeft (laten) verricht(en) aan het product en/of
TEC42 niet in staat is gesteld het gebrek te onderzoeken.
13.3. Garantieaanspraken bestaan slechts voor zover de koper TEC42 binnen 48 uur na het
ontdekken van een fout of gebrek schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en aan al zijn financiële
verplichtingen jegens TEC42 heeft voldaan.
13.4. Voorts gaan de verplichtingen van TEC42 wegens garantie niet verder dan waarop zij zelf ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken.
13.5. Geen garantie wordt gegeven op accu’s, batterijen, banden en andere slijtdelen. Voorts is
TEC42 gerechtigd om geen of afwijkende garanties te verstrekken op afgeprijsde artikelen.
13.6. Eventuele garantie van TEC42 geldt niet indien en zolang de afnemer jegens TEC42 in verzuim
is.

14. Reclame
14.1. De koper dient afnemer de afgeleverde producten onmiddellijk na aflevering te (doen)
inspecteren.
14.2. Reclames betreffende manco’s, gewichten, aantal of rekeningen moeten binnen 8 werkdagen
na aflevering van de goederen schriftelijk en onder beschrijving van het gestelde gebrek worden
ingediend bij TEC42. Indien door de koper niet binnen deze termijn wordt gereclameerd, geldt dat
de goederen correct zijn en op de juiste plaats zijn.
14.3. TEC42 is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan geleverde goederen.
14.4. Klachten over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur
schriftelijk te zijn ingediend.
14.5. De koper verliest alle rechten en hem op grond van gebrekkigheid toekomende
bevoegdheden indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of
TEC42 niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.
14.6. Reclames geven geen recht om de betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering
op te schorten.

15. Betalingen
15.1. De betaaltermijn die TEC42 hanteert voor haar facturen staat vermeld op de orderbevestiging
en kan, afhankelijk van de afnemer, variëren. De betaaltermijn is echter nimmer langer dan 30
dagen.
15.2. Schuldvergelijking, compensatie of verrekening is niet toegestaan.
15.3. De koper is na het verstrijken van de betaaltermijn van rechtswege in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling vereist is. Zodra sprake is van verzuim is de koper een vertragingsrente van 1,5%
per maand verschuldigd.
15.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, welke door niet betaling worden veroorzaakt,
zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gelijkgesteld aan Rapport
Voorwerk II.
15.5. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, welke door niet betaling worden veroorzaakt,
zijn voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden in beginsel gesteld op 10%
van de openstaande factuur, tenzij deze hoger zijn.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. De door TEC42 aan de koper geleverde goederen blijven ten allen tijden eigendom van TEC42,
zolang de koper het verschuldigde bedrag, met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet heeft
betaald.
16.2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEC42 en zolang de koopprijs aan TEC42
niet is voldaan, staat het de koper niet vrij de door TEC42 geleverde goederen door te verkopen of
aan derden in pand, bruikleen, bewaring of consignatie te geven of als zekerheid aan derden in
eigendom over te dragen.
16.3. Indien de koper de goederen verwerkt, waarmee de eigendomsrechten van TEC42 op de
goederen verloren zouden gaan, draagt de koper reeds nu vooralsnog die goederen onmiddellijk
aan TEC42 in eigendom over voor de nakoming van zijn verplichtingen aan ons, welke overdracht
wij hierbij reeds nu vooralsnog aanvaarden.
16.4. De koper draagt het risico van alle schaden, welke aan deze goederen zouden kunnen
ontstaan vanaf het moment, dat de levering geacht wordt te hebben plaatsgevonden. Hij is
derhalve verplicht de goederen op de door ons in rekening gebrachte factuurwaarden tegen alle
calamiteiten te verzekeren.
16.5. Indien van toepassing, moeten dan de verzekeringspenningen aan TEC42 betaald worden.
TEC42 kan de koper te allen tijde verplichten deze vordering op de verzekeraars aan haar te
cederen.

17. Overmacht
17.1. Indien door niet bekende omstandigheden of overmacht blijkt, dat de opdracht onuitvoerbaar
is, heeft TEC42 het recht de opdracht te wijzigen, zodat uitvoering weer mogelijk is, tenzij
uitvoering door overmacht onmogelijk is.
17.2. Indien uit de gewijzigde opdracht meer- of minder kosten voortvloeien, zullen deze partijen
worden verrekend binnen een termijn van 30 dagen nadat is vastgesteld dat de opdracht niet
(verder) kan worden uitgevoerd.
17.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan onvoorziene omstandigheden, waardoor
naleving van de overeenkomst door de koper niet meer kan worden verlangd. Hieronder zijn
begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, ontploffing, overstroming, inbraak,
ingrijpende transportmoeilijkheden, ingrijpende storingen in het bedrijf of andere buitengewone
omstandigheden als belemmerende maatregelen van enige overheid, kortom alle omstandigheden
die buiten controle of zeggenschap van TEC42 vallen.

18. Aansprakelijkheid
18.1. Behoudens grove schuld of opzet van TEC42 is de aansprakelijkheid van TEC42 te allen tijde
beperkt tot de betreffende koopsom (exclusief BTW) van het door de koper gekochte product.
Indien de koopsom onbekend is dan blijft de aansprakelijkheid van TEC42 in ieder geval beperkt tot
het bedrag waartoe haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar dekking biedt.
18.2. TEC42 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de koper of derden, zoals
bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, immateriële schade, bedrijfs-, inkomens- of
milieuschade.
18.3. De koper vrijwaart TEC42 voor alle aanspraken van haar eigen relaties uit welken hoofde dan
ook, ter zake van vergoeding van schade of kosten die verband houden met de levering van de
zaken aan de koper door TEC42.

19. Geschillen en toepasselijk recht
19.1. Alle geschillen die tussen koper en TEC42 ontstaan en welke niet in overleg kunnen worden
opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.
19.2. Op alle rechtsverhoudingen met de koper, ook al is deze buiten Nederland gevestigd, is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Partijen sluiten de toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit